Ukrainian Society for Neuroscience
About the society > Society's Management

Society's Management

The highest administrative body of the Society is the general assembly, which takes place every three years during the regular congress of the Society.

Executive Committee of the Society:

O. O. Kryshtal - the President
D. A. Vasilenko - vice-president
N. V. Voitenko - scientific secretary
S. Yu. Ivanova - treasurer
A. O. Cherninskyi - executive secretary

Council of the Society:

P. V. Belan (Kyiv)
V. V. Biloshytskyi (Kyiv)
M. S. Veselovsky(Kyiv)
S. O. Dovgii (Kyiv)
M. V. Yoltukhivsyi (Vinnytsa)
S. M. Korogod (Dnepropetrovsk)
O. V. Lisovyi (Kyiv)
O. O. Lukianets (Kyiv)
O. Yu. Mayorov (Harkiv)
M. Yu. Makarchuk (Kyiv)
L. V. Natrus (Kyiv)
M. A. Patseva (Kyiv) - executive sectretary
O. G. Rodynskyi (Dnipropetrovsk)
I. V. Romanenko (Lugansk)
G. G. Skibo (Kyiv)
O. A. Shandra (Odessa)
Ya. M. Shuba (Kyiv)

Ukrainian biological site Department of brain physiology Physiology in Ukraine Ukrainian society for neuroscience