Administration - Ukrainian Society for Neuroscience

Administration

Administration

Society's Management

The highest administrative body of the Society is the general assembly, which takes place every three years during the regular congress of the Society.

Executive Committee of the Society:

O. O. Kryshtal - the President
D. A. Vasilenko - vice-president
N. V. Voitenko - vice-president
S. Yu. Ivanova - treasurer, scientific secretary
O. V. Isaeva - programm secretary
A. O. Cherninskyi - executive secretary

Council of the Society:

P. V. Belan (Kyiv)
V. V. Biloshytskyi (Kyiv)
M. S. Veselovsky(Kyiv)
S. O. Dovgii (Kyiv)
M. V. Yoltukhivsyi (Vinnytsa)
S. M. Korogod (Kyiv)
O. V. Lisovyi (Kyiv)
O. O. Lukianets (Kyiv)
O. Yu. Mayorov (Harkiv)
M. Yu. Makarchuk (Kyiv)
L. V. Natrus (Kyiv)
O. G. Rodynskyi (Dnipropetrovsk)
I. V. Romanenko (Rubizhne)
G. G. Skibo (Kyiv)
O. A. Shandra (Odessa)
Ya. M. Shuba (Kyiv)
Yu. Salyha (Lviv)

NEWS

Школярі запрошуються до участі у Нейроконкурсі! Детальна Інформація на офіційному сайті. Переможець представлятиме Україну на міжнародному змаганні.

* * *

Find us on Facebook:

* * *